فهرست داوران

1402
1 - دکتر مجتبی قاسمی
2 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
3 - آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
4 - دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
5 - دکتر صادق بافنده ایماندوست - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
6 - دکتر وحید شقاقی شهری
7 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
8 - دکتر ابوالقاسم گلخندان - دانشگاه
9 - پرویز محمدزاده
10 - دکتر غلامرضا کشاورز حداد
11 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
12 - دکتر زهرا افشاری
13 - هاتف حاضری نیری
14 - دکتر کیومرث شهبازی
15 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
16 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
17 - پروفسور مجید صامتی - اصفهان
18 - دکتر حمید زمان زاده
19 - دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
20 - دکتر علی حسین صمدی
21 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
22 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
23 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
24 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
25 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
26 - دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
27 - دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
28 - دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
29 - دکتر مژگان معلمی
30 - دکتر نیلوفر مرادحاصل
31 - دکتر مجید آقایی
32 - پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
33 - دکتر شهرام معینی
34 - دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
35 - دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
36 - دکتر کیومرث شهبازی
37 - دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
38 - دکتر داود بهبودی - دانشگاه تبریز
39 - پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
40 - دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
41 - دکتر روح اله شهنازی - دانشگاه شیراز
42 - دکتر میر حسین موسوی
43 - دکتر علیرضا شکیبایی
44 - دکتر مینو نظیفی نایینی
45 - دکتر وحید محمودی
46 - دکتر کامبیز پیکارجو - علوم و تحقیقات تهران
47 - منصور زراء نژاد
48 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
49 - دکتر مرتضی سامتی
50 - اسفندیار جهانگرد
51 - دکتر رحیم دباغ - دانشگاه صنعتی ارومیه
52 - دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
53 - دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
54 - دکتر قهرمان عبدلی
55 - دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
56 - آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
57 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
58 - دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
59 - دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
60 - دکتر محمد امین کوهبر - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
61 - دکتر حسن فرازمند - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
62 - دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
63 - دکتر رزیتا موید فر - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
64 - دکتر فرهاد خدادادکاشی - عضو هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
65 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
66 - دکتر زهرا کریمی - دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری
67 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
68 - دکتر ایلناز ابراهیمی - پژوهشکده پولی و بانکی
69 - دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
70 - دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
71 - دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
72 - دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
73 - دکتر میرهادی حسینی کندلجی - دانشگاه اراک
74 - دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
75 - آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
76 - آقای حمیدرضا حری - دانشگاه شهید باهنرکرمان
77 - آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
78 - آقای محمد حسن فطرس - دانشگاه همدان
79 - دکتر احمدرضا جلایی نائینی
80 - دکتر یونس غلامی - دانشگاه کاشان
81 - آقای مصطفی سمیعی نسب - دانشگاه امام صادق
82 - آقای سیما نصیب پرست - دانشگاه پیام نور واحد اسکو
1401
1 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
2 - آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 - دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
4 - دکتر حمید سپهردوست
5 - آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
6 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
7 - سعید جهانیان
8 - دکتر سید نظام الدین مکیان
9 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
10 - دکتر زهرا افشاری
11 - هاتف حاضری نیری
12 - دکتر کیومرث شهبازی
13 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
14 - آقای زورار پرمه
15 - پروفسور مجید صامتی - اصفهان
16 - دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
17 - دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
18 - دکتر علی حسین صمدی
19 - دکتر ویدا ورهرامی
20 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
21 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
22 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
23 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
24 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
25 - دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
26 - دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
27 - دکتر مژگان معلمی
28 - دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
29 - دکتر صالح قویدل - دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
30 - دکتر نیلوفر مرادحاصل
31 - دکتر سید محمدرضا داودی
32 - پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
33 - دکتر شهرام معینی
34 - دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
35 - پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
36 - پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
37 - دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
38 - پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
39 - دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
40 - دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
41 - دکتر یگانه موسوی جهرمی
42 - دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
43 - دکتر روح اله شهنازی - دانشگاه شیراز
44 - H. Rafiee
45 - دکتر هوشنگ شجری
46 - دکتر کریم آذربایجانی
47 - دکتر سعید صمدی
48 - پروفسور عباس شاکری
49 - دکتر علیرضا شکیبایی
50 - دکتر Mohammad Shahyaki Tash
51 - دکتر وحید محمودی
52 - دکتر کامبیز پیکارجو - علوم و تحقیقات تهران
53 - دکتر مصطفی عمادزاده
54 - منصور زراء نژاد
55 - دکتر فتح اله تاری
56 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
57 - دکتر نظر دهمرده
58 - دکتر احمدرضا جلالی نائینی
59 - دکتر مرتضی سامتی
60 - دکتر محمدعلی احسانی
61 - دکتر فرهاد رهبر
62 - مهدی صادقی
63 - اسفندیار جهانگرد
64 - دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
65 - Dr Monir Rafat - Isfahan University
66 - دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
67 - دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
68 - دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
69 - دکتر قهرمان عبدلی
70 - دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
71 - آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
72 - دکتر عطیه وحیدمنش - Faculty of Economics, University of Tehran
73 - دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
74 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
75 - دکتر زهرا زمانی - اصفهان
76 - Dr Ramezan Hosseinzadeh - university of Sisan and Baluchestan
77 - دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
78 - دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
79 - دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
80 - دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
81 - آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
82 - دکتر رزیتا موید فر - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
83 - دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
84 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
85 - آقای فرهاد غفاری - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
86 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
87 - دکتر رضا رنج پور - دانشگاه تبریز
88 - دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
89 - دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
90 - دکتر مهدی نجاتی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
91 - دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
92 - دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
93 - دکتر مریم معینی - دانشگاه اصفهان
94 - دکتر ایمان کیفرخی - دانشگاه اصفهان
95 - دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
96 - دکتر میرهادی حسینی کندلجی - دانشگاه اراک
97 - دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
98 - دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
99 - دکتر یگانه موسوی
100 - آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
101 - دکتر سعید صمدی - اصفهان
102 - دکتر شهرام توفیقی
103 - آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
104 - آقای سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
1400
1 - دکتر مجتبی قاسمی
2 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
3 - آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
4 - آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
5 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
6 - پرویز محمدزاده
7 - دکتر سید نظام الدین مکیان
8 - دکتر غلامرضا کشاورز حداد
9 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
10 - دکتر زهرا افشاری
11 - هاتف حاضری نیری
12 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
13 - آقای زورار پرمه
14 - پروفسور مجید صامتی - اصفهان
15 - دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
16 - دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
17 - دکتر علی حسین صمدی
18 - دکتر ویدا ورهرامی
19 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
20 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
21 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
22 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
23 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
24 - دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
25 - دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
26 - دکتر جمال فتح الهی - دانشگاه رازی
27 - دکتر مجید آقایی
28 - پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
29 - دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
30 - پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
31 - پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
32 - دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
33 - پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
34 - دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
35 - دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
36 - دکتر Abbas Ali Abounoori
37 - Ahmad Samimi
38 - دکتر یگانه موسوی جهرمی
39 - دکتر بهرام سحابی
40 - دکتر کریم آذربایجانی
41 - دکتر علیرضا شکیبایی
42 - دکتر مصطفی عمادزاده
43 - دکتر فتح اله تاری
44 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
45 - دکتر نظر دهمرده
46 - دکتر مرتضی سامتی
47 - اسفندیار جهانگرد
48 - دکتر علی مبینی دهکردی - دانشگاه تهران
49 - دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
50 - دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
51 - دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
52 - دکتر قهرمان عبدلی
53 - دکتر علی اکبر قلی زاده
54 - دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
55 - دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
56 - دکتر شهرام فتاحی - گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
57 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
58 - دکتر ایلناز ابراهیمی - پژوهشکده پولی و بانکی
59 - دکتر سیاب ممی پور - دانشگاه خوارزمی