فهرست داوران

1403
1 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
2 - دکتر صادق بافنده ایماندوست - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
3 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
4 - سعید جهانیان
5 - دکتر ابوالقاسم گلخندان - دانشگاه
6 - پرویز محمدزاده
7 - دکتر سید نظام الدین مکیان
8 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
9 - هاتف حاضری نیری
10 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
11 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
12 - دکتر حمید زمان زاده
13 - دکتر علی حسین صمدی
14 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
15 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
16 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
17 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
18 - دکتر روح اله بابکی - دانشگاه بجنورد
19 - دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
20 - دکتر مژگان معلمی
21 - دکتر صالح قویدل - دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
22 - دکتر نیلوفر مرادحاصل
23 - پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
24 - دکتر محسن مهرآرا
25 - دکتر ایوب فرامرزی
26 - دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
27 - دکتر ناهید پوررستمی
28 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
29 - لیلی نیاکان - پژوهشکده بیمه
30 - دکتر فرهاد رهبر
31 - دکتر مصطفی دین محمدی - دانشگاه زنجان
32 - دکتر زهرا زمانی - اصفهان
33 - دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
34 - دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
35 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
36 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
37 - دکتر رضا رنج پور - دانشگاه تبریز
38 - دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
39 - دکتر سید رضا نخلی - وزارت اقتصاد تهران
40 - دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
41 - دکتر ایمان کیفرخی - دانشگاه اصفهان
42 - دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
43 - آقای سیما نصیب پرست - دانشگاه پیام نور واحد اسکو
44 - آقای ژاله زارعی - پژوهشکده پولی و بانکی
45 - آقای مریم جعفری - دانشگاه آزاد خمینی شهر
46 - آقای صاحبه محمدیان منصور - استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
47 - آقای داود بهبودی - وزارت علوم و فناوری
1402
1 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
2 - آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 - دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
4 - دکتر خدیجه نصراللهی - اصفهان
5 - دکتر صادق بافنده ایماندوست - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
6 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
7 - دکتر ابوالقاسم گلخندان - دانشگاه
8 - پرویز محمدزاده
9 - دکتر غلامرضا کشاورز حداد
10 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
11 - دکتر زهرا افشاری
12 - هاتف حاضری نیری
13 - دکتر کیومرث شهبازی
14 - دکتر فاطمه پاسبان - موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
15 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
16 - پروفسور مجید صامتی - اصفهان
17 - دکتر حمید زمان زاده
18 - دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
19 - دکتر علی حسین صمدی
20 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
21 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
22 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
23 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
24 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
25 - دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
26 - دکتر حسن حیدری
27 - دکتر مژگان معلمی
28 - دکتر نیلوفر مرادحاصل
29 - دکتر شهرام معینی
30 - دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
31 - دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
32 - پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
33 - دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
34 - دکتر محسن مهرآرا
35 - دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
36 - دکتر سیدمرتضی افقه - دانشگاه شهیدچمران اهواز
37 - دکتر سید محمد رضا سید نورانی - علامه طباطبایی
38 - دکتر روح اله شهنازی - دانشگاه شیراز
39 - دکتر محمد علی فیض پور
40 - دکتر علیرضا شکیبایی
41 - دکتر ناهید پوررستمی
42 - دکتر Mohammad Shahyaki Tash
43 - دکتر مینو نظیفی نایینی
44 - دکتر وحید محمودی
45 - دکتر کامبیز پیکارجو - علوم و تحقیقات تهران
46 - دکتر مصطفی عمادزاده
47 - منصور زراء نژاد
48 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
49 - دکتر نظر دهمرده
50 - لیلی نیاکان - پژوهشکده بیمه
51 - دکتر مرتضی سامتی
52 - دکتر فرهاد رهبر
53 - اسفندیار جهانگرد
54 - دکتر رحیم دباغ - دانشگاه صنعتی ارومیه
55 - دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
56 - دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
57 - دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
58 - دکتر قهرمان عبدلی
59 - دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
60 - دکتر زهرا زمانی - اصفهان
61 - دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
62 - دکتر محمد امین کوهبر - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
63 - دکتر حسن فرازمند - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
64 - دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
65 - دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
66 - آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
67 - دکتر فرهاد خدادادکاشی - عضو هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
68 - دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
69 - دکتر یونس نادمی - دانشگاه آیت الله بروجردی
70 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
71 - دکتر زهرا کریمی - دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری
72 - دکتر حجت پارسا - دانشگاه خلیج فارس
73 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
74 - دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
75 - دکتر سید رضا نخلی - وزارت اقتصاد تهران
76 - دکتر ایمان باستانی فر - دانشگاه اصفهان
77 - دکتر مهدی نجاتی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
78 - دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
79 - دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
80 - دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
81 - دکتر میرهادی حسینی کندلجی - دانشگاه اراک
82 - دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
83 - آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
84 - آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
85 - دکتر احمدرضا جلایی نائینی
86 - دکتر یونس غلامی - دانشگاه کاشان
87 - آقای نادر مهرگان - دانشگاه همدان
88 - آقای مصطفی سمیعی نسب - دانشگاه امام صادق
89 - آقای سیما نصیب پرست - دانشگاه پیام نور واحد اسکو
90 - آقای ژاله زارعی - پژوهشکده پولی و بانکی
1401
1 - دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
2 - آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 - دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
4 - دکتر حمید سپهردوست
5 - آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
6 - پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
7 - سعید جهانیان
8 - دکتر سید نظام الدین مکیان
9 - دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
10 - دکتر زهرا افشاری
11 - هاتف حاضری نیری
12 - دکتر کیومرث شهبازی
13 - دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
14 - پروفسور مجید صامتی - اصفهان
15 - دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
16 - دکتر علی حسین صمدی
17 - دکتر ویدا ورهرامی
18 - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
19 - دکتر عزت اله عباسیان - دانشگاه تهران
20 - دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
21 - آقای میرعبداله حسینی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
22 - دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
23 - دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
24 - دکتر حسن حیدری
25 - دکتر مژگان معلمی
26 - دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
27 - دکتر صالح قویدل - دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
28 - دکتر نیلوفر مرادحاصل
29 - دکتر سید محمدرضا داودی
30 - دکتر شهرام معینی
31 - دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
32 - پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
33 - پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
34 - دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
35 - دکتر محسن مهرآرا
36 - دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
37 - دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
38 - دکتر یگانه موسوی جهرمی
39 - دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
40 - دکتر روح اله شهنازی - دانشگاه شیراز
41 - H. Rafiee
42 - دکتر هوشنگ شجری
43 - دکتر علیرضا شکیبایی
44 - دکتر Mohammad Shahyaki Tash
45 - دکتر وحید محمودی
46 - دکتر کامبیز پیکارجو - علوم و تحقیقات تهران
47 - دکتر مصطفی عمادزاده
48 - منصور زراء نژاد
49 - دکتر فتح اله تاری
50 - دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
51 - دکتر نظر دهمرده
52 - دکتر مرتضی سامتی
53 - دکتر محمدعلی احسانی
54 - دکتر فرهاد رهبر
55 - مهدی صادقی
56 - اسفندیار جهانگرد
57 - دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
58 - Dr Monir Rafat - Isfahan University
59 - دکتر مصطفی دین محمدی - دانشگاه زنجان
60 - دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
61 - دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
62 - دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
63 - دکتر قهرمان عبدلی
64 - دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
65 - دکتر عطیه وحیدمنش - Faculty of Economics, University of Tehran
66 - دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
67 - دکتر زهرا زمانی - اصفهان
68 - Dr Ramezan Hosseinzadeh - university of Sisan and Baluchestan
69 - دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
70 - دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
71 - دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
72 - آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
73 - دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
74 - دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
75 - آقای فرهاد غفاری - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
76 - دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
77 - دکتر رضا رنج پور - دانشگاه تبریز
78 - دکتر فرزانه محمدی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
79 - دکتر سید رضا نخلی - وزارت اقتصاد تهران
80 - دکتر ایمان باستانی فر - دانشگاه اصفهان
81 - دکتر مهدی نجاتی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
82 - دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
83 - دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
84 - دکتر مریم معینی - دانشگاه اصفهان
85 - دکتر ایمان کیفرخی - دانشگاه اصفهان
86 - دکتر میثم موسایی - دانشگاه تهران
87 - دکتر میرهادی حسینی کندلجی - دانشگاه اراک
88 - دکتر بختیار جواهری - دانشگاه کردستان
89 - دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
90 - دکتر یگانه موسوی
91 - آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
92 - دکتر سعید صمدی - اصفهان
93 - دکتر شهرام توفیقی
94 - آقای باقر درویشی - دانشیار گروه اقتصاد
95 - آقای سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی