فهرست داوران

1401
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر اسماعیل پیش بهار - دانشگاه تبریز
دکتر حمید سپهردوست
آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
سعید جهانیان
دکتر سید نظام الدین مکیان
دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یوسف محنت فر
دکتر زهرا افشاری
هاتف حاضری نیری
دکتر کیومرث شهبازی
دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای زورار پرمه
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر علیمراد شریفی
دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
دکتر علی حسین صمدی
دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ویدا ورهرامی
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای میرعبداله حسینی
دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
دکتر اسماعیل صفرزاده - دانشگاه الزهرا
دکتر حسن حیدری
آقای محمد وصال - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر وحید مهربانی
دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
دکتر مژگان معلمی
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
دکتر صالح قویدل
دکتر نیلوفر مرادحاصل
دکتر سید محمدرضا داودی
پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر شهرام معینی
دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن ابراهیمی
دکتر محسن مهرآرا
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
دکتر فاطمه بزازان
دکتر یگانه موسوی جهرمی
دکتر سارا امامقلی پور سفیددشتی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر روح اله شهنازی - دانشگاه شیراز
دکتر محمدصادق علیپور
H. Rafiee
دکتر هوشنگ شجری
دکتر کریم آذربایجانی
دکتر سعید صمدی
دکتر کامران ندری
دکتر حسنعلی قنبری
پروفسور عباس شاکری
دکتر علیرضا شکیبایی
دکتر سید کمیل طیبی
دکتر وحید محمودی
دکتر سعید راسخی
دکتر کامبیز پیکارجو - علوم و تحقیقات تهران
دکتر مصطفی عمادزاده
دکتر محمد نوفرستی
دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
دکتر نظر دهمرده
دکتر احمدرضا جلالی نائینی
دکتر مرتضی سامتی
دکتر فرهاد رهبر
مهدی صادقی
دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
Dr Monir Rafat - Isfahan University
دکتر مصطفی دین محمدی - دانشگاه زنجان
دکتر عبداله خوشنودی - دانشگاه بجنورد
آقای حسن قالیباف اصل
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
دکتر قهرمان عبدلی
دکتر حمید رضا حری - دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر عطیه وحیدمنش - Faculty of Economics, University of Tehran
دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا زمانی - اصفهان
دکتر محمدحسین رحمتی - صنعتی شریف
دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
دکتر ابراهیم رضایی - سازمان سمت
دکتر مهدیه رضاقلی زاده - دانشگاه مازندران
دکتر امیرمنصور طهرانچیان - دانشگاه مازندران
آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر رزیتا موید فر - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر بهروز شاهمرادی
دکتر سعید سلیمانی - دانشگاه اراک گروه اقتصاد
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
آقای فرهاد غفاری - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر زین العابدین صادقی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر رضا رنج پور - دانشگاه تبریز
دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مجتبی بهمنی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر شکوفه فرهمند - دانشگاه اصفهان
دکتر سید رضا نخلی - وزارت اقتصاد تهران
دکتر ایمان باستانی فر - دانشگاه اصفهان
دکتر مهدی نجاتی - دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر مصطفی رجبی - آزاد واحد خمینی شهر
دکتر مهشید شاهچرا - اصفهان
دکتر مریم معینی - دانشگاه اصفهان
دکتر ایمان کیفرخی - دانشگاه اصفهان
دکتر میرهادی حسینی کندهلجی
دکتر امراله امینی - دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر یگانه موسوی
آقای ارشک مسائلی - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکتر شهرام توفیقی
1400
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
آقای محمدعلی ابوترابی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آقای مجید مداح - دانشگاه سمنان
پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر سید نظام الدین مکیان
دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر زهرا افشاری
هاتف حاضری نیری
دکتر روح اله نظری - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای زورار پرمه
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر سید ضیاالدین کیاالحسینی
دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
دکتر علی حسین صمدی
دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ویدا ورهرامی
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای میرعبداله حسینی
دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
دکتر حسن حیدری
آقای محمد وصال - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
دکتر جمال فتح الهی - دانشگاه رازی
پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن مهرآرا
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر Abbas Ali Abounoori
Ahmad Samimi
آقای احمد تشکینی
دکتر فاطمه بزازان
دکتر سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی
دکتر یگانه موسوی جهرمی
دکتر بهرام سحابی
دکتر محمد علی فیض پور
دکتر کریم آذربایجانی
دکتر کامران ندری
دکتر علیرضا شکیبایی
دکتر مصطفی عمادزاده
دکتر فتح اله تاری
دکتر محمد لشکری - دانشگاه پیام نور
دکتر نظر دهمرده
دکتر مرتضی سامتی
دکتر علی مبینی دهکردی - دانشگاه تهران
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا عرفانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
دکتر قهرمان عبدلی
دکتر علی اکبر قلی زاده
دکتر داود بهبودی
دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
دکتر مانی موتمنی - دانشگاه مازندران
دکتر ابراهیم رضایی - سازمان سمت
دکتر شهرام فتاحی - گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
دکتر فاضل مریدی فریمانی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر ایلناز ابراهیمی - پژوهشکده پولی و بانکی
دکتر سیاب ممی پور - دانشگاه خوارزمی
1399
دکتر رضا محسنی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمید سپهردوست
پروفسور محمد حسن فطرس - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حسن خداویسی - دانشگاه ارومیه
دکتر سید نظام الدین مکیان
دکتر مسعود همایونی فر - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یوسف محنت فر
دکتر زهرا افشاری
پروفسور مجید صامتی - اصفهان
دکتر سجاد برخورداری - دانشگاه تهران
دکتر علی حسین صمدی
دکتر مرتضی عزتی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ویدا ورهرامی
دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دانشگاه ارومیه
دکتر لطفعلی عاقلی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر امیر جباری کهنه شهری - دانشگاه
دکتر حسن حیدری
دکتر وحید مهربانی
دکتر توحید فیروزان سرنقی - دانشگاه خوارزمی- دانشکده مدیریت
دکتر زهرا نصراللهی - دانشگاه یزد
دکتر سهراب دل انگیزان - دانشگاه رازی
دکتر نیلوفر مرادحاصل
پروفسور نادر مهرگان - دانشگاه بوعلی سینا
دکتر حجت ایزدخواستی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سکینه سجودی - دانشگاه تبریز
پروفسور ابوالفضل شاه آبادی
پروفسور Esmaiel Abounoori - Semnan University
دکتر علی امامی میبدی - دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محسن ابراهیمی
دکتر محسن مهرآرا
پروفسور یدالله دادگر - بهشتی
دکتر مجید آقایی - دانشگاه مازندران
دکتر رضا نصراصفهانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر Abbas Ali Abounoori
دکتر فاطمه بزازان
دکتر میر حسین موسوی
کاظم یاوری
دکتر محمد علی فیض پور
دکتر کریم آذربایجانی
دکتر کامران ندری
دکتر سید کمیل طیبی
دکتر سعید راسخی
دکتر مصطفی عمادزاده
محمدقلی یوسفی
دکتر محمد نوفرستی
دکتر عباس عرب مازار
مهدی صادقی
دکتر محمود محمودزاده - دانشگاه آزاد اسلامی
آقای فرهاد خداداد کاشی - عضو هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
دکتر عبداله خوشنودی - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن توکلیان - علامه طباطبائی
آقای نعمت اله اکبری - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
دکتر محمدمهدی برقی اسکویی
دکتر ابراهیم رضایی - سازمان سمت
آقای عبدالمجید آهنگری - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر فاضل مریدی فریمانی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسین مرزبان - دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر بهروز شاهمرادی
دکتر لیلا ترکی - دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان