راهنمای منبع نویسی

سبک مرجع­‌نویسی

فصلنامه رشد و توسعه پایدار(پژوهشهای اقتصادی)، از سبک مرجع­‌نویسی apa پیروی می­‌کند.
الف( برای کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار، شماره جلد و صفحات.
ب( برای مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشری ، شماره مجله و صفحات.
ج) ارجاعات داخل متن داخل پرانتز نوشته شود، به این صورت که ارجاعات فارسی داخل پرانتز به فارسی و ارجاعات لاتین داخل پرانتز به انگلیسی نوشته شود. به طور مثال: برای فارسی: (متوسلی، ۱۳۹۰)  و برای لاتین: نلسون و فلپس ) (Nelson and phelps, ۱۹۹۶