راهنمای منبع نویسی

فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، از سبک مرجع‌نویسی APA پیروی میکند.

منابع انتهایی (ارجاع برون‌متنی):
تمامی منابع باید براساس استاندارد رفرنس‌نویسی APA باشد. لیست منابع باید ابتدا به‌ترتیب الفبایی مرتب و به زبان انگلیسی نوشته شوند.
درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی برگردان شده است ضروری است عبارت (In Persian) در انتهای منبع داخل پرانتز ذکر شود.
کتاب:

نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار، شماره جلد و صفحات.
مقاله:
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشری ، شماره مجله و صفحات.

استناد درون‌متنی
در متن تمامی عبارات یا اسامی نویسندگان به فارسی آورده شود و معادل انگلیسی آن در پاورقی ذکر گردد.
(ساندرز و همکاران[1]، 2010).
سن[2] (1974)
 
[1]. Saunders et al. (2010)
[2]. Sen (1974)