مشخصات تيم علمی نشريهمجید صامتی
استاد علوم اقتصادی
دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
majidsametiase.ui.ac.ir

عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir

مجید احمدیان
استاد اقتصاد منابع انرژی و محیط زیست
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahmadianut.ac.ir
یداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir
حسین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع و محیط زیست – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghihmodares.ac.ir
مرتضی عزتی
دانشیار علوم اقتصادی
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mezzatimodares.ac.ir
عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir
الیاس نادران
دانشیار اقتصاد بخش عمومی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
enaderanut.ac.ir
کاظم یاوری
استاد اقتصاد توسعه و بین الملل
دانشگاه یزد، یزد، ایران
kyavarimodares.ac.ir