مشخصات تيم علمی نشريهیداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir

عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir

مجید احمدیان
استاد اقتصاد منابع انرژی و محیط زیست
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahmadianut.ac.ir
یداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir
حسین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع و محیط زیست – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghihmodares.ac.ir
مرتضی عزتی
دانشیار توسعه اقتصادی – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی – اقتصاد شهری و منطقه ای
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mezzatimodares.ac.ir
عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir
الیاس نادران
دانشیار اقتصاد بخش عمومی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
enaderanut.ac.ir
کاظم یاوری
دانشیار اقتصاد بین‌الملل - توسعه - کلان - مالی
دانشگاه یزد، یزد، ایران
kyavarimodares.ac.ir