تماس با ما


آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه‌های شهید‌چمران و جلال ‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرّس، پژوهشکده اقتصاد دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.
کد پستی : ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۶
تلفن: ۸۲۸۸۳۹۰۷ 
فکس: ۸۲۸۸۳۹۲۳ 

ایمیل: 
jerc@modares.ac.ir
         ECOR@modares.ac.ir