مشخصات تيم علمی نشريهیداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir

عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir

مجید احمدیان
استاد اقتصاد منابع انرژی و محیط زیست
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahmadianut.ac.ir
علی‌محمد احمدی
استادیار برنامه ریزی و توسعه اقتصادی - اقتصاد سلامت – اقتصاد اسلامی – اقتصاد ایران
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aahmadimodares.ac.ir
ایرج توتونچیان
استاد اقتصاد اسلامی (بانکداری اسلامی) – اقتصاد خرد – اقتصاد نیروی انسانی – اقتصاد سنجی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
itoutounchianyahoo.com
سیدمنصور خلیلی‌عراقی
استاد اقتصاد شهری و منطقه ای
دانشکده اقتصاد‌‎، دانشگاه تهران، تهران، ایران
khaliliut.ac.ir
یداله دادگر
استاد اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
y_dadgarsbu.ac.ir
حسین صادقی
دانشیار اقتصاد انرژی – اقتصاد منابع و محیط زیست – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی
دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sadeghihmodares.ac.ir
مجید صباغ‌کرمانی
دانشیار اقتصاد شهری و منطقه ای
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sabaghkmmodares.ac.ir
مرتضی عزتی
دانشیار توسعه اقتصادی – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی – اقتصاد شهری و منطقه ای
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mezzatimodares.ac.ir
عباس عصاری‌آرانی
دانشیار اقتصاد
پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
assari_amodares.ac.ir
اکبر کمیجانی
استاد اقتصاد پولی – اقتصاد کلان
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
komijaniut.ac.ir
الیاس نادران
دانشیار اقتصاد بخش عمومی
دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
enaderanut.ac.ir
کاظم یاوری
دانشیار اقتصاد بین‌الملل - توسعه - کلان - مالی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kyavarimodares.ac.ir